menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu hlavní strana info o projektu akce projektu partneři projektu adopce a patronáty pro majitele psů trideni-odpadu nelegální reklama kontakty napsali o nás archiv další
divadlo Na Vinohradech bylo otevřeno roku 1907?
menu menu menu dvojka proti graffiti mapa čistá dvojka kvíz

banner

Pro majitele psů

čára
Pro majitele psů

Problematika psů v parcích MČ Prahy 2
Počet hlášených poplatníků - 2 214 poplatníků a 2 346 psů
Výše vybraných poplatků za psy - 1 918 755,- Kč
Náklady na sběr psích exkrementů (koše, motorky..) - 3 128 269,- Kč
Množství sesbíraných PE/měsíc - 24 tun
Počet m2 zeleně na obyvatele MČ Praha 2 - 11 m2
Počet m2 zeleně na MČ Praha 2 - 58 ha, z toho ploch pro volné pobíhání - 4,6 ha
Riegrovy sady rozloha 10,5 ha veřejně přístupné plochy, z toho ploch pro volné pobíhání - 1,1 ha,  tj.10% parku je psům k "dispozici"
 

Zkušenosti okolních městských částí
Praha 8 -  provozuje 5 oplocených ploch, kde je možné volné pobíhání psů (žádné jiné "volné" plochy vyhrazeny nejsou)
   - spokojenost pejskařů, bezkonfliktní provoz mezi psy všech plemen
   - pořádání akcí pro pejsky, seznamky apod. (více na www.louka.estranky.cz)
Praha 9 - provozuje 2 oplocené plochy, kde je možné volné pobíhání psů (žádné jiné "volné" plochy vyhrazeny nejsou)
    - úřad zaznamenal pouze kladné ohlasy a děkovné telefonáty
 
Zkušenosti a pravidla "ze světa"
 
PAŘÍŽ - psi musí být na vodítku, nejsou zde ?psí parky?, do většiny veřejných parků psi nesmí (ani na vodítku), některé parky mají pro psy vyhrazenou část
LONDÝN - obecně pes nesmí vstoupit na trávníky, které jsou využívány lidmi, v mnoha parcích pes nesmí vstoupit do parku ani na vodítku, jsou zde pouze oplocená místa k volnému výběhu, znečištění parku PSE je pod pokutou do 1000£
VÍDEŇ - obecně psi nesmí vstoupit na trávníky, jsou zde vybudovány speciální oplocené výběhy, vybavené lavičkami a mobiliářem. Policie je zde velice důsledná na uklizení PSE (pokuty okolo 500 ?). Na bojová plemena je zde povinný zvláštní průkaz získaný po zkoušce "způsobilosti"(tzv."řidičák na psy"), bojoví psi zahraničních sousedů (bez průkazu) mají povolen vstup pouze s náhubkem.
 
Výhody oplocení prostoru pro psy
- Jasné vymezení prostoru kde "ano" a kde "ne"
- Snížení PSE v parku (na menším prostoru jsme nuceni uklízet)
- Snížení vypálených míst v trávnících a  poškozování parkového mobiliáře v důsledku agresivní psí moči
- Snížení škod způsobených vyhrabáváním rostlin z okrasných záhonů
- Snížení počtu znehodnocených dřevin v důsledku močení na patu kmene
- Větší bezpečnost maminek s dětmi, sportovců a pracovníků zahradnických firem (snížení počtu napadení psem)
- Využití čistých trávníků pro posezení, pikniky apod. (dle vzoru ze zahraničí)
- Snížení intenzity zápachu od psí moči a výkalů
- Zachování původní funkce parku (žádný historický park nebyl vybudován pro venčení psů), park má sloužit především pro odpočinek a relaxaci občanů.
- "Seznamka" milovníků psů
- Možnost další diskuze ohledně umístění AGILITY prvků do oploceného prostoru

Plochy vyhrazené pro volný pohyb psů

 

- v parku Riegrovy sady (o výměře 10 488 m2)

- v parku Čechovy sady (o výměře 4 300 m2)

- v parku Folimanka (o výměře 5 540 m2)

- na Moráni (o výměře 2 584 m2):

                  - na Perucké stráni (o výměře 23 764 m2)

                  - v parčíku na Karlovském předmostí

                  - v parčíku Neklanova-Zábojova

 

Plochy jsou vyznačeny v Info mapě Čistá 2.

čára
Také v tomto roce pokračujeme ve zlepšování informačního značení o usměrnění pohybu vašich psích miláčků na vybraných plochách Prahy 2.  
Budou označeny všechny plochy, kde je povoleno nebo zakázáno volné pobíhání pejsků. Také bude rozmístěno značení připomínající povinnosti psího doprovodu. 

Snažíme se ve spolupráci s vámi o názorné připomenutí práv a povinností majitelů psů a tím  o větší pořádek a čistotu v parcích na Praze 2. Jedná se většinou o srozumitelné značky a nikoli o strohé zákazové tabule. Věříme, že takto označené parky nám budou přinášet radost. 
čára
Na Praze 2 v současné době žije se svými "lidskými páníčky" 2739 psů proto se Praha 2 snaží poskytovat servis i těmto svým "obyvatelům". Po celé Praze 2 je umístěno velké množství košů na psí exkrementy (cca 230 ks). V parcích jsou vyhrazena místa pro volné pobíhání psů.

Aby byla zajištěna oboustranná tolerance "pejskařů" a "nepejskařů" je potřeba dodržovat některá základní pravidla a povinnosti. Předejde se tak nepříjemným nedorozuměním a incidentům.

Základní povinnost nejen pro majitele psů je stanovena v Občanském zákoníku (§ 415 a § 420 zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník), který říká, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. V obráceném případě každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
čára

POVINNOSTI CHOVATELŮ

Povinnosti chovatelů jsou zakotveny ve veterinárním zákoně (§ 4 zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči). Uveďme např. povinnost chovatele:

 • Chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav, předcházet poškození jejich zdraví
 • Sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc
 • Podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen se souhlasem veterinárního lékaře a podle jeho pokynů
 • Zajistit, aby byli psi ve stáří do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti vzteklině, uchovávat doklad o tomto očkování po dobu nejméně 1 roku a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor
 • Zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou.

Týrání zvířat zakazuje zákon č. 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání (§ 2,3,4 a 5).

Zakazuje se týrání zvířat jak volně žijících, tak i chovaných v lidské péči. Za týrání se považuje zejména

nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem

a prokazatelně překračují jeho síly, podrobit zvíře výcviku nebo je použít k veřejnému vystoupení

či podobným účelům, pokud je pro ně spojeno s bolestí, utrpením nebo poškozením, omezovat

výživu zvířete včetně jeho napájení apod.

 

Podle tohoto zákona rovněž nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře.

Důvodem k usmrcení je:

 • Využití produktů hospodářského zvířete
 • Slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením
 • Bezprostřední ohrožení člověka zvířetem
 • Výkon práva myslivosti a rybářství.
čára

POVINNOSTI MAJITELŮ PSŮ ŽIJÍCÍCH NA ÚZEMÍ HL.M. PRAHY

Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla

účinnosti 1.1.2005, zavádí hlavní město Praha povinné trvalé označování psů a evidenci jejich

chovatelů.

Trvalé označování psů

 • Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Psa, který není označen mikročipem nebo tetováním, je povinen chovatel nejpozději do 31.12.2005 nechat označit.
 • Označování psů provádějí veterinární lékaři, příp. odborně způsobilé osoby. Chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů.

Evidence chovatelů psů

 • Evidence chovatelů psů (dále jen ?evidence?) je vedena Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP). Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele. O přihlášení do evidence chovatel obdrží potvrzení.
 • Tiskopis registrační karty chovatel obdrží na: MHMP - odbor občanskosprávních agend MHMP - informační středisko úřadech městských částí hlavního města Prahy      www.praha-mesto.cz

Vedení evidence na MHMP:

odbor občanskosprávních agend, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2, budova C (vchod z ulice Na Moráni),

tel.: 236 00 4637, 236 00 4638, 236 00 4640, 236 00 4641, 236 00 4642

Vyplněnou registrační kartu, na kterou chovatel také nalepí samolepku s čárovým kódem nebo

číslem čipu (event. tetování), lze na odbor občanskosprávních agend zaslat také poštou.

 

!! Upozornění !!

Do evidence chovatelů je třeba přihlásit i psy, kteří byli čipováni před 1.1.2005. Registrace v

centrální databázi nenahrazuje povinnost přihlásit se k poplatku na příslušném úřadu městské

části v místě bydliště chovatele.

 

Vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 stanovuje sazbu poplatku za psa. Základní poplatek činí:

 • 1 500,- Kč za jednoho psa, 2 250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • Za psa chovaného v rodinném domě (Praha 1-15 a 17) 600,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 900,- Kč

Tato vyhláška rovněž stanovuje snížené taxy za psy jejichž držitelem je poživatel např. starobního důchodu nebo jedná-li se o psa určeného k hlídání objektů.

 

Povinnost úklidu psích exkrementů i včetně tekuté složky řeší přestupkový zákon (§ 47 odst. 1

písm. d) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích) následně:

 • Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství (ulice, náměstí, parky, nábřeží, mosty . . .), veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení (např. sloupy veřejného osvětlení) anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství !!!
 • Za takovýto přestupek lze uložit pokutu do výše 1 000,- Kč.
čára

OMEZENÍ POHYBU PSŮ

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně

(Úplné znění vyhlášky http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=492), která nabyla

účinnosti 1.5.2001, určuje následující omezení pohybu psů:

 • Ve veřejné zeleni je zakázáno vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, zároveň umožnit na ně vstupovat volně pobíhajícím psům.
 • Ve veřejné zeleni, která je součásti zahrad a parků, je zakázáno nechat volně pobíhat psy
 • Totéž platí pro ostatní veřejnou zeleň - pozemky uvedené v katastru nemovitostí jako ost. veřejná zeleň. (Na Praze 2: Karlovo náměstí (k.ú. Nové Město, p. č. 2417/1, 2418/1); Havlíčkovy sady - Gröbovka (k.ú. Vinohrady p. č. 1361, 1364, 1370, 1371, 1372, 1375/1,1375/2, 1380, 4350); Riegrovy sady (k.ú. Vinohrady, p. č. 2281/1, 2281/11); Čechovy sady (k.ú. Vinohrady, p. č. 1934/1); Bezručovy sady (k.ú. Vinohrady, p. č. 2814, 2817/1, 2817/2, 2819/1); Folimanka (k.ú. Vinohrady, p. č. 1025/7, 1023/6); NKP Vyšehrad (k.ú. Vyšehrad, p. č. 32, 33, 34, 36/1, 68, 69, 70/1, 76/1, 76,2, 77, 82, 91/1, 91/2, 106/1, 106/2, 121/1, 121/3, 131/1, 159/1)

Vlastník veřejné zeleně může z těchto zákazů povolit výjimku.

 

Na Praze 2 jsou místa pro volný pohyb psů vyznačena v provozních řádech, umístěných u vstupů

do jednotlivých parků (např. plocha vedle Havlíčkových sadů - tzv. Perucká stráň a další).

 

Na dodržování zákazu volného pobíhání psů dohlíží městská policie hl.m. Prahy, která má

v pramoci udělovat blokové pokuty za porušování výše uvedené vyhlášky, ostraha parku pouze upozorňuje

majitele psů na porušování této vyhlášky - nemá žádné pravomoce dané zákonem.

 

Psi
Psi
Parky znečištěné psy
Parky znečištěné psy
Parky znečištěné psy
Parky znečištěné psy
Parky znečištěné psy
Parky znečištěné psy
Hřiště pro psy
Hřiště pro psy
označení sáčků na psí exkrementy
označení sáčků na psí exkrementy
stojan s informacemi (Riegrovy sady)
stojan s informacemi (Riegrovy sady)
© Alfa Medimedia 2009